Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [14.02.2020, 11:34:38]

Nowa kadencja Europejskiego Komitetu Regionów zainaugurowana

Nowa kadencja Europejskiego Komitetu Regionów zainaugurowana

fot. Organizator

VII kadencja Europejskiego Komitetu Regionów zainaugurowana. Marszałek Olgierd Geblewicz, po raz pierwszy w roli Przewodniczącego EPL - największego ugrupowania w EKR wyraził pełne poparcie kandydatury Apostolosa Tzitzikostasa (EPL), gubernatora greckiego regionu Centralnej Macedonii na stanowisko Przewodniczącego EKR.

- „Bardzo się cieszę, że Apostolos opowiada się za tym, czego chcą wszyscy nasi członkowie: za silnymi miastami i regionami, które są słyszane w Brukseli, oraz za silniejszym Europejskim Komitetem Regionów. Grupa EPL podziela wizje i cele Apostolosa w zakresie budowania wielkiej i pokojowej Europy przy udziale naszych obywateli, przy aktywnym zaangażowaniu ze strony wszystkich naszych miast i regionów” – deklarował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nowy Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas (EPL) z Grecji będzie sprawował swoją funkcję przez na najbliższe 2,5 roku, czyli przez połowę trwającej 5 lat kadencji EKR. Stanowisko to piastują kolejno przedstawiciele dwóch największych frakcji politycznych. Podczas sesji inauguracyjnej wybrano także członków Prezydium, w skład którego wszedł marszałek Olgierd Geblewicz jako przewodniczący grupy politycznej. Do zadań tego gremium należy opracowywanie programu na początku kadencji, nadzorowanie jego realizacji oraz koordynacja prac podczas sesji plenarnych i spotkań komisji.

W nowej kadencji Marszałek Geblewicz będzie zasiadał w komisjach CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych) oraz NAT (Komisja Zasobów Naturalnych). Do kompetencji CIVEX należą takie dziedziny jak: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityka imigracyjna, azylowa i wizowa, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, aktywność obywatelska, decentralizacja, sprawy konstytucyjne, zarządzanie, lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność; stosunki zewnętrzne, w tym zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności, traktaty i negocjacje międzynarodowe, terroryzm i kontrole graniczne, polityka sąsiedztwa (w tym Partnerstwo Wschodnie i współpraca eurośródziemnomorska), zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju i kwestie rozszerzenia UE. W najbliższym czasie CIVEX wyda opinie dotyczące m.in. wkładu regionów i miast w rozwój Afryki, umocnieniu praworządności w Unii, czy kwestiom dialogu z obywatelami.

Do kompetencji Komisji NAT zalicza się: wspólną politykę rolną (WPR) i rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo, produkcję żywności, zdrowie publiczne, ochronę konsumentów, wspólną politykę rybołówstwa, gospodarkę morską, ochronę ludności oraz turystykę. W najbliższych miesiącach zaplanowano opinie dotyczące m.in. intensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów, transgranicznej opieki zdrowotnej, Strategia UE na rzecz odnowy obszarów.
Marszałek Olgierd Geblewicz będzie on także członkiem ARLEM-u (Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych), które zrzesza przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z UE oraz krajów basenu Morza Śródziemnego. Celem zgromadzenia jest propagowanie współpracy międzyregionalnej oraz utrzymanie dialogu politycznego. W nowej kadencji prace ARLEM-u będą dotyczyć zrównoważonego rozwoju gospodarczego, działań w dziedzinie klimatu w regionie Morza Śródziemnego oraz wzmocnienia pozycji kobiet. Na poziomie politycznym, zgromadzenie stanowi platformę dla dialogu politycznego z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi. ARLEM wnosi wkład w prace konsultacyjne przygotowując sprawozdania tematyczne związane z zagadnieniami z zakresu priorytetów strategicznych zgromadzenia.

Komitet Regionów, to organ doradczy Unii Europejskiej złożony z samorządowców wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem KR mają możliwość opiniowania tworzonego w Unii prawa i przepisów.


iswinoujscie.pl
« powrót